wang jinsong


  http://teacher.nwpu.edu.cn/en/wangjinsong

The basic information

wang jinsong

School of Mechanical Engineering

Postgraduate

Doctor

Professor

wangjs@nwpu.edu.cn