shi zhong ke


http://teacher.nwpu.edu.cn/en/shizhongke

The basic information

shi zhong ke

School of Automation

Postgraduate

Doctor

Professor

zkeshi@nwpu.edu.cn

029-88431323