ma yuan liang


http://teacher.nwpu.edu.cn/en/mayuanliang

The basic information

ma yuan liang

School of Marine Science and Technology

University degree

Bachelor

Professor

ylma@nwpu.edu.cn

029-88495554

Research Area