jie wan qi


http://jszy.nwpu.edu.cn/en/jiewanqi

The basic information

jie wan qi

School of Materials Science and Engineering

Postgraduate

Doctor

Professor

jwq@nwpu.edu.cn