wang hong qiang


http://jszy.nwpu.edu.cn/en/hongqiangwang

The basic information

wang hong qiang

School of Materials Science and Engineering

Postgraduate

Doctor

Professor

Assistant Dean

hongqiang.wang@nwpu.edu.cn