gao zheng hong


http://teacher.nwpu.edu.cn/en/gaozhenghong

The basic information

gao zheng hong

School of Aeronautics

Postgraduate

Doctor

Professor

zgao@nwpu.edu.cn

029-88492906