wang ding xi


  http://jszy.nwpu.edu.cn/en/dingxiwang

The basic information

wang ding xi

School of Power and Energy

Postgraduate

`s\vl VE`s\v class="col-sm-2 control-label">Degree:

Doctor

Professor

dingxi_wang@nwpu.edu.cn

18966905505